KLAA4100 Kasvatustieteelliseen tutkimukseen perehtyminen (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Kasvatustieteiden laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Tee tutkimuskatsaus valitsemastasi ilmiöstä. Vuorovaikutteinen verkkokurssi ja opettajalta saatu henkilökohtainen ohjaus tukevat työskentelyäsi.

Kuvaus

Kasvatustieteellinen tutkimus, tieteellisen tiedon hankinta, tieteellinen argumentaatio.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hakea itsenäisesti kasvatustieteellisen alan tutkimuksia valitsemastaan ilmiöstä
- yhdistää, vertailla ja tiivistää tietoa
- arvioida kriittisesti tutkimuksia ja niiden metodologisia ratkaisuja
- laatia artikkelikatsauksen valitsemastaan ilmiöstä tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaisesti

Oppimateriaalit

HIRSJÄRVI, S., REMES, P. & SAJAVAARA, P. (2009 tai uudemmat). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.

KNIIVILÄ, S., Lindblom-Ylänne, S. & MÄNTYNEN, A. (2017). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Gaudeamus.

Muu lukuvuosittain opetuksen yhteydessä tarkennettava materiaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

artikkelikatsaus (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus