VKTA1020 Monimuotoinen lapsuus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Kasvatustieteiden laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

monitieteinen lapsuudentutkimus, lapsuus muuttuvana yhteiskunnallisena ilmiönä, lapsuudentutkimus varhaiskasvatuksen kontekstissa, lasten osallisuus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää monitieteisen lapsuudentutkimuksen teoreettisia lähtökohtia ja käsitteitä  
  • ymmärtää lapsuuden historiaa ja institutionaalista luonnetta 
  • osaa tarkastella lapsuuteen liittyviä ilmiöitä osana yhteiskunnallista muutosta ja ymmärtää niiden merkityksen lasten elämässä 
  • osaa hankkia relevanttia tietoa tieteellisistä artikkeleista ja soveltaa sitä lapsuuden ja lapsuuden muutoksen tarkasteluun 
  • osaa eritellä nykylapsuuden piirteitä ja käyttää lapsuudentutkimuksen tuottamaa tietoa osana varhaiskasvatuksen asiantuntijuuttaan.

Oppimateriaalit

Vuorisalo, M. 2013. Lasten kentät ja pääomat: osallistuminen ja eriarvoisuuksien rakentuminen päiväkodissa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 

Artikkeleita sopimuksen mukaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, pienryhmätehtävän tekeminen, tentti/opintotehtävä. Arviointi perustuu opintotehtäviin ja aktiiviseen osallistumiseen opetuksessa.
Opetusajankohta:
Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus