TTIAINERI Terveystieteiden aineopinnot valinnaisina opintoina (35–37 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Tavoitteet voivat vaihdella sen mukaan mitä valinnaisia opintojaksoja opiskelija valitsee. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
 • osaa arvioida liikunnan hyötyjä ja riskejä eri sukupuoli- ja ikäryhmissä ja terveydentilaltaan erilaisissa ryhmissä
 • osaa arvioida liikunnan ja kuntoutuksen merkityksiä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan kannalta
 • osaa soveltaa terveyteen liittyvän viestinnän periaatteita omassa toiminnassaan
 • osaa suunnitella ja arvioida terveysohjelmia ja laatia projektisuunnitelman
 • osaa soveltaa terveystieteisiin liittyvän tutkimus- ja virkamiesetiikan perusteita ja tunnistaa eri tilanteissa esiintyviä eettisiä näkökohtia
 • osaa argumentoida omat näkökantansa suullisesti ja kirjallisesti ja ottaa huomioon muiden esittämiä argumentteja
 • osaa arvioida terveystieteellisen tutkimustiedon luotettavuutta ja laatia kirjallisen tutkielman omalta tieteenalaltaan systemaattisen kirjallisuuskatsauksen perusperiaatteita noudattaen

Esitietojen kuvaus

Terveystieteiden perusopinnot

Lisätietoja

Jos jokin terveystieteiden aineopintokokonaisuuden opintojaksoista sisältyy muuhun suorittamaasi opintokokonaisuuteen, voit korvata sen jollakin seuraavista terveystieteiden yhteisiin opintoihin tai metodiopintoihin kuuluvista opintojaksoista. Ota yhteyttä koulutussuunnittelijaan sopiaksesi asiasta.
 • LTKY1004 Väestön liikuntakäyttäytyminen ja suomalaisen liikuntakulttuurin muotoutuminen (5 op)
 • TTIY1004 Geenitiedon hyödyntäminen terveystieteissä (1-2 op)
 • KTEY013 Toimintakyvyn arviointimenetelmät terveystieteissä (3 op)
 • TTIY1005 Projektikurssi (2 op)
 • KTEA018 Näyttöön perustuva terveydenhuolto (3 op)
 • KTEY008 Basics of Epidemiology (3 op)
 • TTIP1002 Terveyden edistäminen, kirjatentti (1 op)
 • TTIY1003 Terveystieteiden ajankohtaisia erityiskysymyksiä (1-2 op)

Rakenne

Valitse 35–37 op