TTIA1002 Terveyskäyttäytymisen muutosinterventioiden suunnittelu (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Terveyskäyttäytymisen muutos
Intervention suunnittelumalli
Kohderyhmän segmentointi ja osallistaminen suunnitteluun
Tarveanalyysi, tavoitteiden asettaminen, interventiotoimien suunnittelu
Prosessi- ja tulosarviointi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata terveyskäyttäytymisen muutosvaiheita ja -mekanismeja tunnistamalla erilaisia muutosta välittäviä tekijöitä
  • osaa hyödyntää terveyskäyttäytymisen muutosta koskevaa tietoa kohderyhmän segmentoinnissa
  • osaa laatia tarveanalyysin ja asettaa sen pohjalta mitattavat tavoitteet sekä suunnitella perustellut intervention toimenpiteet
  • tuntee prosessi- ja tulosarvioinnin periaatteet ja osaa soveltaa niitä intervention arviointisuunnitelmassa
  • ymmärtää kohderyhmän osallistamisen tärkeyden ja osaa hyödyntää suunnittelussa kohderyhmän osallistamisen menetelmiä
  • tuntee terveyskäyttäytymisen muutosinterventioiden suunnittelun periaatteita ja malleja sekä osaa hyödyntää niitä intervention suunnittelussa  

Kirjallisuus

  • Tentittävä kirjallisuus (Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa):
  • Hilliard et al. (2018). The Handbook of Health Behavior Change. Springer Publishing Company; 5 edition (574 s) (soveltuvin osin)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Aktiivinen osallistuminen luennoille (8 tuntia) ja seminaareihin (12 tuntia), itsenäinen opiskelu, oppimistehtävä luennoista ja kirjallisuudesta sekä seminaarityö.
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä hyv/hyl, seminaarityö 100 %
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus