TTIA1003 Terveysviestintä (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö
Kohderyhmälähtöinen terveysviestintä eri kanavissa
Asiantuntijan rooli terveysviestinnässä
Joukkoviestintä ja sosiaalinen markkinointi terveysviestinnässä

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa viestinnän merkityksen terveyden ja terveysosaamisen edistämisessä

  • tunnistaa oman asiantuntijaroolinsa terveysviestinnässä

  • tunnistaa eri kohderyhmien yleisimpiä viestintäkanavia ja terveystiedon lähteitä

  • osaa soveltaa tiedeviestinnän sekä terveysviestinnän perusteita eri kohderyhmille ja eri toimintaympäristöissä

  • osaa arvioida terveysviestintää

Esitietojen kuvaus

LTKY1003 Viestinnän perusteet liikunta- ja terveystieteissä tulee olla suoritettuna tai meneillään opintojakson alkaessa

Oppimateriaalit

Hopwood T., Merritt R., Tukia H., Wilskman K. & Lähteenmäki, M. 2012. Sosiaalisen markkinoinnin ABC. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. ISBN 978-952-245-513-0 101 s. (e-kirja)

Parvanta C. & Bass S. 2020. Health Communication. Strategies and skills for the new era. Jones & Bartlett Learning. 324 s. ISBN: 9781284065879 (e-kirja) (soveltuvin osin)

Shiavo, R. 2014. Health communication: from theory to practice. Jossey-Bass: San Francisco. ISBN 9781118419120 658 s. (e-kirja) (soveltuvin osin)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Aktiivinen osallistuminen luennoille (3 tuntia), demonstraatioihin (4 tuntia), vierailuihin (4 tuntia) sekä seminaareihin (16 tuntia). Itsenäinen opiskelu ja kirjallinen työ, jossa on hyödynnettävä annettua kirjallisuutta.
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä 100 %
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus