KTEY013 Toimintakyvyn arviointimenetelmät terveystieteissä (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kehon rakenteen ja koostumuksen, hengitys- ja verenkiertoelimistön kunnon, hermolihasjärjestelmän toiminnan, tasapainon, kävelyn ja liikkumiskyvyn, fyysisen aktiivisuuden ja psykologisen toimintakyvyn mittaaminen ja arviointi aikuisilla ja iäkkäillä ihmisillä.


Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luennoille (14 tuntia) ja demonstraatioihin/harjoituksiin (14 tuntia)

Harjoitusselosteiden laatiminen


Arviointiperusteet

Harjoitusselosteet

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa selittää miten toimintakyvyn eri osa-alueita voidaan mitata ja arvioida

  • osaa kuvata ja arvioida eri mittausmenetelmien toistettavuutta ja luotettavuutta

  • ymmärtää standardoinnin merkityksen mittausten luotettavuuden kannalta

Lisätietoja

Terveystieteiden tutkinto-opiskelijoilla on ensisijainen oikeus suorittaa opintojakso, ja sivuaineopiskelijoita voidaan ottaa mukaan mikäli mahtuu.

Suoritustavat

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus