KTEA013 Liikunta ja vanheneminen (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Liikunnan vaikutukset ikääntyvien ihmisten terveyteen ja toimintakykyyn
Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden merkitys ikääntymiseen liittyvien sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa
Liikuntakäyttäytyminen ikääntyessä
Ikääntyvien liikuntaneuvonta ja liikunnan ohjaus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden merkityksen ikääntyvien ihmisten terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiselle ja parantamiselle

  • osaa soveltaa oppimaansa ikääntyvien liikuntaneuvontaan ja liikunnan ohjaukseen

  • tunnistaa tieteellisen asiatekstin ja osaa tiivistää tutkimustietoa seminaarityössään

  • osaa esittää seminaarityön aiheeseensa liittyvää tutkimustietoa kirjallisesti ja suullisesti

  • osaa esittää omat perustellut näkemyksensä ja kommentoida rakentavasti ryhmän toisten jäsenten töitä ja esityksiä

Esitietojen kuvaus

Suositeltavia:

LTKY1004 Väestön liikuntakäyttäytyminen ja suomalaisen liikuntakulttuurin muotoutuminen
TTIP1003 Vanheneminen ja kansanterveys
TTIP1004 Biologinen ja fysiologinen vanheneminen 

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Liikuntatieteellinen tiedekunta: 2. vuosi syyslukukausi. Aktiivinen osallistuminen seminaariin (16 tuntia) ja harjoituksiin (tutustumiskäynnit ikääntyvien liikuntaryhmissä, 3 tuntia) sekä seminaarityön tekeminen ja esittäminen TAI liikuntatunnin suunnittelu ja ohjaus sisältäen ohjausraportin tekemisen. Itsenäinen opiskelu ja kirjallisuuden tenttiminen. Tentittävä kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.
Arviointiperusteet:
Seminaarityö/liikuntatunnin suunnittelu ja ohjaus 50 %, kirjatentti 50 %
Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus