TTIA1004 Terveystieteiden etiikan perusteet (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Etiikan perusteorioita ja käsitteitä
Terveystieteiden eettisiä näkökulmia ja peruskysymyksiä
Argumentoinnin perusteita

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija…

  • osaa tunnistaa eettisen ongelman ja eritellä siihen liittyviä näkökulmia
  • osaa kuvata tutkimus-, ammatti- ja virkamiesetiikan käsitteistöä ja teoreettisia lähtökohtia
  • osaa käyttää argumentointitekniikkaa keskustelussa eettisistä kysymyksistä
  • tiedostaa eettisten kysymysten merkityksen tutkimustyössä ja osana omaa asiantuntijuuttaan
  • osaa kirjoittaa lähdemateriaaliin pohjautuvaa, hyvin perusteltua asiatekstiä  

Oppimateriaalit

Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja 3, 2019.

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012. Tutkimuseettinen neuvottelukunta. Helsinki 2013.

Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta. Etene-julkaisuja 32. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE. Helsinki 2011.

Seedhouse D. Ethics: The heart of health care. 3. painos. Wiley 2009. ISBN 0-470-01813-5 978-0-470-01813-2

Kurki, L. & Tomperi, T. 2011. Väittely opetusmenetelmänä: kriittisen ajattelun, argumentaation ja retoriikan taidot käytännössä. Tampere: Niin ja näin. (180 s.) ISBN 978-952-5503-53-1

Purjo, T. 2014. Arvot ovat ihmisen toiminnan perusta. Tampere: Tampere University Press. (134 s.) ISBN 978-951-44-9486-4

Louhiala, P. & Launis, V. 2009. Parantamisen ja hoitamisen etiikka. Helsinki: Edita. (233 s.) ISBN 978-951-37-5355-9

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Aktiivinen osallistuminen seminaariin (6 tuntia) ja verkkokeskusteluihin. Itsenäisen kirjallisen työn tekeminen.
Arviointiperusteet:
Kirjallinen työ 100 %, verkkokeskustelu voi vaikuttaa arvosanaa nostavasti tai laskevasti (lähimpään arvosanaan)
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus