TTIAINERI-JYUAVOIN Terveystieteiden aineopinnot valinnaisina opintoina (36 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Osaamistavoitteet

Tavoitteet voivat vaihdella sen mukaan mitä valinnaisia opintojaksoja opiskelija valitsee. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

  • osaa arvioida liikunnan hyötyjä ja riskejä eri sukupuoli- ja ikäryhmissä ja terveydentilaltaan erilaisissa ryhmissä
  • osaa arvioida liikunnan ja kuntoutuksen merkityksiä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan kannalta
  • osaa soveltaa terveyteen liittyvän viestinnän periaatteita omassa toiminnassaan
  • osaa suunnitella ja arvioida terveysohjelmia ja laatia projektisuunnitelman
  • osaa soveltaa terveystieteisiin liittyvän tutkimus- ja virkamiesetiikan perusteita ja tunnistaa eri tilanteissa esiintyviä eettisiä näkökohtia
  • osaa argumentoida omat näkökantansa suullisesti ja kirjallisesti ja ottaa huomioon muiden esittämiä argumentteja
  • osaa arvioida terveystieteellisen tutkimustiedon luotettavuutta ja laatia kirjallisen tutkielman omalta tieteenalaltaan systemaattisen kirjallisuuskatsauksen perusperiaatteita noudattaen

Esitietojen kuvaus

Terveystieteiden perusopinnot

Rakenne

Valitse kaikki (36–40 op)