TILBIOKOK Biometrian temaattinen moduuli (25+ op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Moduuli koostuu bio- ja ympäristötieteiden opiskelijoille soveltuvista tilastotieteen ja biologian alan opintojaksoista. Tilastotieteen pakollisilla opintojaksoilla tutustutaan tilastotieteen peruskäsitteistöön, tilastollisen mallinnuksen ja päättelyn perusteisiin sekä tilastolliseen R-ohjelmistoon. Valinnaiset opinnot sisältävät lukuisia tilastotieteen ja biologian alan kursseja, joita opiskelija voi valita oman mielenkiintonsa mukaan. Muiden kurssien sisällyttämisestä moduulin valinnaisiin opintoihin on sovittava erikseen. Kurssien harjoitustöissä on mahdollista keskittyä biologisten aineistojen analysointiin. Moduulin vähimmäislaajuus on 25 op.

Osaamistavoitteet

Moduulin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää tilastollisten menetelmien merkityksen biologian alan aineistojen analysointityökaluna,

  • tuntee tilastotieteen peruskäsitteet sekä hallitsee tilastollisen päättelyn ja mallinnuksen perusteet,

  • osaa valita erilaisiin aineistoihin sopivia tilastollisia menetelmiä sekä toteuttaa analyysejä R-ohjelmistolla,

  • osaa tehdä empiiriseen aineistoon liittyviä johtopäätöksiä tilastollisen analyysin perusteella sekä arvioida johtopäätöstensä luotettavuutta,

  • on tutustunut tilastollisen raportoinnin perusteisiin.

Esitietojen kuvaus

Kunkin opintojakson esitiedot on kirjattu opetusohjelmaan.

Lisätietoja

Moduulin perusopinnoiksi suositellaan kursseja TILP2500 Data ja mittaaminen ja TILP2600 Datasta malliksi. Pakollinen opintojakso TILA311 Yleistetyt lineaariset mallit 1 tulee suorittaa 5 op suuruisena ennen opintojaksoja TILS2300 Sekamallit ja pitkittäisaineistojen analyysi ja TILS210 Elinaikamallit. Moduulin suorittajat voivat suorittaa useimmat tilastotieteen valinnaiset opintojaksot 2 op suuruisena.

Rakenne

Valitse kaikki (14+ op)