LYTSAIMOD Liikunnan yhteiskuntatieteiden aineopintomoduuli (20–34 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä
Hakuohje:

Opinto-oikeus on vapaa liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoille. Muiden tiedekuntien opiskelijoiden on haettava opinto-oikeutta. Hakuohjeet sivulla https://www.jyu.fi/sport/fi/opiskelu/opiskelijan-ohjeet/muiden-tiedekuntien-opiskelijoille/opinto-oikeuden-hakeminen/opinto-oikeuden-hakeminen. Opinto-oikeuden myöntämisen edellytys on vähintään arvosanalla "hyvä" suoritettu liikunnan yhteiskuntatieteiden perusopintokokonaisuus/perusopintotasoinen kokonaisuus/moduuli. Voit hakea oikeuden ainopintokokonaisuuteen ja päättää myöhemmin suoritatko aineopinnot 35 op vai moduulin 20-34 op.

Kuvaus

Liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutuksen tavoitteena on ymmärtää liikuntaa ja liikkumista laajana yhteiskunnallisena ilmiönä. Liikunnan yhteiskuntatieteiden aiheita tarkastellaan liikuntasosiologian sekä liikuntapolitiikan ja -hallinnon näkökulmista.

Liikuntasosiologisen tutkimuksen painopistealueita ovat liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnat, urheilun laji- ja yleisökulttuurit, urheiluetiikka ja -historia, urheilumedia, liikuntamatkailu sekä liikunnan alue- ja ympäristökysymykset. Samoin liikuntakulttuurien tuottamat tulkinnat ruumiillisuudesta sekä liikunnan ja urheilun arvolähtökohdista, kuin myös liikuntatoiminnan asema ja organisoituminen yhteiskunnassa, ovat keskeisiä oppisisältöjä.

Liikuntapolitiikan ja -hallinnon avainalueita ovat liikuntapolitiikka, liikuntajohtaminen, liikuntatalous, liikuntaan liittyvä lainsäädäntö ja liikkumisympäristöjen erityispiirteet. Lähestymistapa on yhteiskuntatieteellinen, mutta oppiaineessa käsitellään myös käyttäytymistieteelliseltä kannalta johtamista ja päätöksentekoa sekä valaistaan yhteiskunnan merkitystä liikuntaolosuhteiden luomisen ja liikuntapolitiikan taustalla. Liikunnan talouteen keskittyvät opintosisällöt antavat valmiuksia ymmärtää liikuntatoiminnan kansantaloudellisia vaikutuksia, liikuntamarkkinoiden toimintamekanismeja ja yksityisen sektorin liikuntatoimintaa.

Osaamistavoitteet

Liikunnan yhteiskuntatieteiden opiskelu antaa valmiuksia toimia voimakkaassa kasvussa olevan liikunta- ja vapaa-aika-alan eri sektoreilla. Liikunnan yhteiskuntatieteiden aineopinnot suoritettuaan opiskelija

  • omaa yleiskuvan suomalaisten vapaa-ajanviettotavoista ja vapaa-aikatutkimuksesta sekä kykenee pohtimaan ihmisten elämäntyylillisiä vapaa-aikavalintoja
  • osaa hyödyntää liikunnan yhteiskunnallista tietoa ja taitoja sekä tiedonhankintamenetelmiä liikkumisympäristöjen suunnittelussa ja arvioinnissa
  • on perehtynyt liikuntakulttuurin taloudellisiin ilmiöihin, tuntee kansallisen liikuntatalouden keskeiset rahavirrat ja omaa perustiedot liikuntaorganisaation taloushallinnosta
  • tuntee urheiluun ja liikuntaan liittyviä eettisiä normistoja ja ymmärtää niiden vaikutukset suomalaiseen liikuntakulttuuriin ja liikunnan päätöksentekoon
  • omaa perustiedot johtamistaidoista ja tunnistaa liikunta- ja urheilujohtamisen vaihtelevat toimintaympäristöt
  • ymmärtää liikunnan ja urheilun globaaleja prosesseja ja osaa analysoida liikuntakulttuurin ilmiöitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmista
  • osaa arvioida liikunnan yhteiskuntatieteellisen tutkimustiedon luotettavuutta ja laatia kirjallisen tutkielman omalta tieteenalaltaan systemaattisen kirjallisuuskatsauksen perusperiaatteita noudattaen.

Esitietojen kuvaus

Liikunnan yhteiskuntatieteiden perusopinnot tai perusteet-moduuli suoritettu vähintään arvosanalla "hyvä".

Lisätietoja

Aineopintomoduuli kootaan valitsemalla tarjolla olevista kursseista vähintään 20 op. Jos tarvitset tutkintoosi sivuaineeksi aineopinnot (35 op), tarkista suoritusvaatimukset kokonaisuudesta "Liikunnan yhteiskuntatieteiden aineopinnot, sivuainekokonaisuus". Liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla on vapaa opinto-oikeus LYT:n perus- ja aineopintoihin (poislukien LYTA017 ja LYTA022). Muiden tiedekuntien opiskelijat voivat hakea opinto-oikeutta, kun perusopinnot/perusteet-moduuli on suoritettu vähintään arvosanalla "hyvä".

Rakenne

Valitse 20–34 op / 70 op