LYTA1010 Liikuntajohtaminen (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan liikunnan eri sektoreiden organisaatioiden johtamisen keskeisiin käsitteisiin ja yleisiin muutossuuntiin. Muuttuva liikuntakulttuuri toimii johtamisen toimintaympäristönä ja sen ymmärtämisen myötä perehdytään tarkemmin muutos-, strategiseen-, talous- ja hyvinvointia tukevaan johtamiseen.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luennoille (16 tuntia). Luentotentti. Kirjatentti. Oppimistehtävän suorittaminen.

Arviointi

Opintojakson arvosana muodostuu opintopisteiden mukaan painotetusti: Luentotentti (1,5 op), kirjatentti (1,5 op) ja oppimistehtävä (1 op).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa analysoida yhteiskunnan muutosta organisaatioiden ja johtamisen näkökulmasta

- tunnistaa liikunta- ja urheilujohtamisen vaihtelevat toimintaympäristöt ja erilaisten organisaatioiden ominaispiirteet

- tunnistaa taloudenhallinnan ja henkilöstön hyvinvoinnin merkityksen liikuntajohtamisessa

- ymmärtää organisaation strategisten tavoitteiden merkityksen päivittäisessä käytännöllisessä johtamistyössä

Oppimateriaalit

Tentittävä kirjallisuus, valitaan toinen seuraavista:

Salminen, Ari. 2018. Rehellisyys maan perii. Helsinki, Edita. (181 s.)

Juuti, Pauli. 2016. Johtamisen kehittäminen. PS-Kustannus. (160 s.)

Suoritustavat

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot ja luentotentti (1.5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Aktiivinen osallistuminen luennoille (16 tuntia) ja luentotentin suorittaminen.

Opetus

x

Kirjatentti (1.5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kirjatentin suorittaminen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä samalla lukukaudella kuin kurssi toteutetaan.

Opetus

x

Oppimistehtävä (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kirjallinen oppimistehtävä johtajuus-aiheesta.

Opetus