LYTA1009 Taloushallinnon perusteet (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla muodostetaan käsitys liikunnan ja urheilun eri sektoreiden organisaatioiden taloushallinnon eroista ja yhtäläisyyksistä. Opiskelija perehtyy ohjatusti tilinpäätösanalyysin keskeisiin tunnuslukuihin ja tekee tilinpäätösanalyysin yksittäisen liikunta- tai urheiluorganisaation toiminnasta.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luennoille (4 tuntia) ja tilinpäätösanalyysin tekeminen yksittäisen liikunta- tai urheiluorganisaation toiminnasta.

Arviointi

Opintojakson arvosana muodostuu tilinpäätösanalyysitehtävän perusteella (100 %). Lisäksi luennot suoritettava hyväksytysti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa analysoida organisaation taloutta tilinpäätöskertomuksen perusteella

- tuntee eri sektoreilla toimivien liikunta- ja urheiluorganisaatioiden taloushallinnon keskeiset käsitteet ja tunnusluvut.

Oppimateriaalit

Jämsä, O. 2019. Tilinpäätösanalyysi suomalaisesta urheiluseurasta. Liiketalouden opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Perälä, S. & Perälä, J. Yhdistyksen ja säätiön talous, kirjanpito ja verotus. Helsinki: Sanoma Pro.

Salmi, I. 2012. Mitä tilinpäätös kertoo? Helsinki: Edita.

Suoritustavat

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 2, Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (0.5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Aktiivinen osallistuminen luennoille (4 tuntia).

Opetus

x

Tilinpäätösanalyysi-tehtävä (1.5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Tilinpäätösanalyysin tekeminen yksittäisen liikunta- tai urheiluorganisaation toiminnasta. 

Oppimateriaalit:

Jämsä, O. 2019. Tilinpäätösanalyysi suomalaisesta urheiluseurasta. Liiketalouden opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Perälä, S. & Perälä, J. Yhdistyksen ja säätiön talous, kirjanpito ja verotus. Helsinki: Sanoma Pro.

Salmi, I. 2012. Mitä tilinpäätös kertoo? Helsinki: Edita.


Opetus