LYTA1007 Liikkumisympäristöjen suunnittelu (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson aikana perehdytään liikkumisympäristöjen suunnitteluun ja arvioidaan erilaisia liikkumisympäristöjä. Tutustutaan ja hyödynnetään internet-pohjaisia osallistumisen ja vaikuttamisen välineitä sekä laaditaan pienryhmissä eri väestönryhmiä palveleva lähiliikuntapaikkasuunnitelma tai vastaava hyödyntämällä liikunnan yhteiskuntatieteiden opinnoissa saatuja tietoja ja taitoja. Lisäksi kiinnitetään huomiota liikkumisympäristöjen tasa-arvoisuuteen esteettömyyden näkökulmasta. Kurssilla tehdään yhteistyötä Jyväskylän kaupungin kanssa. 

Suoritustavat

Luennot (20 tuntia), liikkumisympäristön/liikkumisympäristöä koskevan suunnitelman arviointi, lähiliikuntapaikan tai vastaavan suunnittelu ja esittely sekä kirjallisen oppimistehtävän tekeminen.

Arviointi

Opintojakson arvosana muodostuu arviointitehtävästä (25 %), suunnittelutehtävästä (50 %) ja oppimistehtävästä (25 %). Lisäksi luennot suoritettava hyväksytysti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- omaa valmiudet hyödyntää liikunnan yhteiskunnallista tietoa ja taitoja sekä tiedonhankintamenetelmiä liikkumisympäristöjen suunnittelussa ja arvioinnissa

- tuntee keskeiset osallistamismenetelmät liikkumisympäristöjen kehittämiseksi

- pystyy huomioimaan liikkumisympäristön esteettömyyteen liittyviä seikkoja

- pystyy tuottamaan ryhmässä kirjallisen suunnitelman, esittelemään sen suullisesti sekä antamaan kriittistä vertaispalautetta muiden tekemistä suunnitelmista

Suoritustavat

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 2, Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Aktiivinen osallistuminen luennoille (20 tuntia).

Opetus

x

Suunnittelutehtävä (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Lähiliikuntapaikan tai vastaavan suunnittelu ja suunnitelman esittely.

Opetus

x

Arviontitehtävä (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Liikkumisympäristön/liikkumisympäristöä koskevan suunnitelman arviointi.

Opetus

x

Oppimistehtävä (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Oppimistehtävä luennoilla annettujen ohjeiden mukaisesti.

Opetus