LYTA1008 Liikunnan ja urheilun talous (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan liikunnan ja urheilun julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sekä ammattilaisurheilun talouden rakenteita ja toimintamekanismeja. Perehtymällä liikunnan ja urheilun talouden keskeisiin teorioihin ja käsitteisiin luodaan pohjaa eri sektoreiden kansallisten ja kansainvälisten toimintamallien ymmärtämiselle. Tunneilla perehdytään käytännössä liikunnan ja urheilun erilaisten taloudellisten kytkentöjen tunnistamiseen ja tarkastellaan esimerkinomaisesti eri sektoreiden rajoja ylittäviä kumppanuushankkeita.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luennoille (16 tuntia) ja luentotentti sekä luennoilla annettujen kirjallisten tehtävien tekeminen. Kirjatentti suoritetaan samalla lukukaudella kuin luennot toteutetaan.

Arviointi

Opintojakson arvosana koostuu luentotentistä ja kirjallisesta tehtävästä (50 %) sekä kirjatentistä (50 %).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- hallitsee liikunnan ja urheilun talouden perusrakenteet, muutossuunnat ja toimintamekanismit julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla sekä ammattilaisurheilussa 

- tuntee keskeiset liikunnan ja urheilun talouden tutkimusteoriat ja käsitteet

- osaa tunnistaa talouden toimintamekanismeja liikunnan ja urheilun muuttuvissa käytännöissä 

- omaa valmiudet arvioida talouden merkitystä ja roolia liikunta- ja urheilu-organisaatioiden tavoitteellisen toiminnan kannalta.   

Oppimateriaalit

Tentittävä kirjallisuus:

Stenbacka, Wilhelm, Mäkinen, Jarmo, Lämsä, Jari & Nieminen, Maarit. 2018. Liikunnan ja urheilun julkinen tuki ja rakenteet Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. KIHU:n julkaisusarja, nro 62. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämiskeskus, Jyväskylä: PDF: https://kihuenergia.kihu.fi/tuotostiedostot/julkinen/2018_ste_liikunnanj_sel99_27365.pdf (157 s.)

Suoritustavat

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot, luentotentti ja kirjalliset tehtävät (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Aktiivinen osallistuminen luennoille (16 tuntia) ja luentotentti sekä luennoilla annettujen kirjallisten tehtävien tekeminen. 

Opetus

x

Kirjatentti (2 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kirjatentti suoritetaan samalla lukukaudella kuin luennot toteutetaan.

Opetus