LYTA002 Vapaa-ajan sosiologia (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan vapaa-aikakysymystä osana yhteiskunnallista muutosta. Vapaa-aikaa valaistaan monimuotoisena ilmiönä ja yhteiskuntatutkimuksen sekä jälkimodernien elämäntyylien käytäntöinä. Vapaa-ajan institutionalisoituminen ja muuttuvat funktiot ovat opintojakson ydinaluetta. Vapaa-ajan nykytila ja tulevaisuus sekä työelämäkytkennät ovat käsiteltyjä teemoja. 

Suoritustavat

Osallistuminen luennoille (20 tuntia) ja luentotentin suorittaminen. Kirjatentti.

Arviointi

Opintojakson arvosana koostuu luentotentistä (50 %) ja kirjatentistä (50 %).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan
- tuntee vapaa-aikatutkimuksen tärkeimmät traditiot ja tiedonintressit
- ymmärtää vapaa-aikatutkimuksen ja -politiikan historiallista ja kulttuurista kontekstuaalisuutta
- kykenee pohtimaan ihmisten elämäntyylillisiä vapaa-aikavalintoja
- hahmottaa vapaa-aikasektorin toimijoiden kokonaiskenttää

- kykenee tuottamaan vapaa-aikahallintoon ja –organisointiin sosiologisen näkökulman.

Oppimateriaalit

Tentittävä kirjallisuus, valitaan kaksi seuraavista:

Veblen, T. 1994. Theory of the Leisure Class. New York: Dover. (244 s.) tai suomennos Veblen, T. 2002. Joutilas luokka. Helsinki: Art House. (210 s.)

Määttä, M. & Tolonen, T. 2011. Annettu, otettu, itse tehty. Nuorten vapaa-aika tänään. Helsinki: Nuorisotutkimusseura. (173 s.)

Kauravaara, K. 2013. Mitä sitten, jos ei liikuta. Etnografinen tutkimus nuorista miehistä. Jyväskylä: Likes-tutkimuskeskus. (279 s.)

Kukkonen, Iida, Pajunen, Tero, Sarpila, Outi & Åberg, Erika. 2019. Ulkonäköyhteiskunta. Ulkoinen olemus pääoman 2000-luvun Suomessa. Into kustannus. (255 s.)

Hakanen, Tiina, Myllyniemi, Sami & Salasuo, Mikko (toim.) 2019. Oikeus liikkua. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018. Nuoristutkimusverkoston julkaisuja, nro 61. (148 s.)

Suoritustavat

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 4, Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Kirjatentti (2 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Luennot ja luentotentti (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Osallistuminen luennoille (20 tuntia) ja luentotentin suorittaminen.

Opetus