LYTA019 Liikunnan yhteiskuntatieteiden vapaavalintaisia aineopintoja (1–10 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojakso on mahdollista suorittaa esimerkiksi osallistumalla koulutus- tai tutkimusprojekteihin, liikuntaan liittyviin hallinnollis-organisatorisiin tehtäviin tai kongresseihin. Liikunnan yhteiskuntatieteitä valinnaisina opintoina suorittaville on tarjolla myös kirjatenttivaihtoehto.

Suoritustavat

Suoritustapa sovitaan etukäteen oppiaineesta vastaavan opettajan tai koulutussuunnittelijan kanssa.

Arviointi

Etukäteen sovitun tehtävän suorittaminen ja sen kirjallinen raportointi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on laajentanut tietojaan tai kokemuksiaan liikunnan yhteiskuntatieteisiin liittyvissä aiheissa

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1–10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Suoritustapa sovittava etukäteen.

Ei julkaistua opetusta
x

Kirjatentti (1–10 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Yhden kirjan tenttiminen on 2 op laajuinen suoritus.

Kirjallisuus:
  • Aarresola, O. 2016. Nuorten urheilupolut: Tutkimus kilpaurheiluun sosiaalistumisen normeista, pääomista ja toimijuudesta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
  • Kokkonen, J. 2008. Kansakunta kilpasilla: urheilu nationalismin kanavana ja lähteenä Suomessa 1900-1952. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. (357 s.)
  • Reid, H. 2012. Introduction to the Philosophy of Sport. Plymouth, UK: Rowman & Littlefield Pub. (251 s.)
  • Salmikangas, A-K. 2004. Nakertamisesta hanketoimintaan: tapaustutkimus Nakertaja-Hetteenmäen asuinalueen kehittämistoiminnasta ja liikunnan osuudesta yhteissuunnittelussa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (269 s.)

Opetus