FTESYVOPE Fysioterapian syventävät opinnot (60 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Fysioterapian syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija
  • osaa arvioida fysioterapian yhteyksiä kansanterveyteen, väestön työ- ja toimintakykyyn, osallisuuteen ja niiden taustalla oleviin tekijöihin
  • tuntee ja osaa arvioida fysioterapian tutkimuksen erityiskysymyksiä sekä ymmärtää fysioterapian ja liikunnallisen kuntoutuksen monitieteisen luonteen
  • tunnistaa fysioterapiaan ja kuntoutukseen liittyviä tutkimus- ja kehittämistarpeita ja osaa soveltaa niihin tieteellisiä menetelmiä
  • osaa hakea terveysalaa koskevaa tutkimustietoa systemaattisesti, sekä kriittisesti arvioida ja analysoida sitä
  • osaa itsenäisesti tuottaa tieteellisesti perusteltua asiatekstiä ja käydä tieteellistä keskustelua fysioterapian erityiskysymyksistä ja kuntoutuksesta
  • osaa toimia itsenäisesti ja kulttuurisensitiivisesti vaativissa kansallisissa tai kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä
  • ymmärtää asiantuntija-aseman tuoman vastuun ja noudattaa eettisiä säädöksiin ja kestävään kehitykseen pohjautuvia periaatteita tieteellisessä toiminnassaan ja asiantuntijatehtävissään
  • hallitsee syvällisesti valitsemansa pro gradu -tutkielman aihepiirin ja siihen liittyvän tutkimusmetodiikan

Rakenne

Valitse kaikki (60+ op)