FTES010 Pro gradu -seminaari (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tutkimussuunnitelman laatiminen ja esittäminen seminaarissa (kirjallisuuskatsaus, tutkimustehtävät ja -ongelmat ja tutkimusmenetelmät)
Oma pro gradu -työprosessi
Tulosten ja loppuvaiheessa olevan tutkielman esittäminen ja puolustaminen seminaarissa
Toisen työn kirjallinen ja suullinen opponointi

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen seminaareihin (40 tuntia) koko prosessin ajan
Oman työn esittely ja puolustaminen seminaareissa sen eri vaiheissa
Opponenttina toimiminen

Arviointiperusteet

Tehtävien hyväksytty suorittaminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa soveltaa tutkimusmenetelmäopintojaan pro gradu -työprosessin eri vaiheissa seminaarityöskentelyn aikana
  • osaa käydä oman tieteenalansa tieteellistä keskustelua ja osaa hyödyntää sitä omaan pro gradu -työhönsä
  • hallitsee tieteellisen esitystavan
  • osaa arvioida ja antaa kriittistä ja rakentavaa palautetta muiden opiskelijoiden töistä

Lisätietoja

Syys- ja kevätlukukausi

Esitietojen kuvaus

FTEA1001 Tutkimustiedon kriittinen arviointi fysioterapiassa I
FTES1002 Tutkimustiedon kriittinen arviointi fysioterapiassa II
LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet
LTKY1012 Laadullisen tutkimuksen analysointi ja arviointi

Oppimateriaalit

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2013. Tutki ja kirjoita. 15.-17. painos. Helsinki: Tammi. (464 s.) (soveltuvin osin).

Muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus