FTES1001 Terapeuttisen harjoittelun tieteellinen perusta ja näyttö (4 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Keskeiset terapeuttisen harjoittelun muodot ja annostelu
Terapeuttisen harjoittelun vaikuttavuus ja sen mittaaminen elinjärjestelmien, toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden alueilla
Harjoitusmenetelmien ja kliinistä vaikuttavuutta mittaavien menetelmien arviointi
Tutkitun tiedon popularisointi

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luennoille (15 tuntia) ja seminaareihin (6 tuntia)
Itsenäinen opiskelu
Oppimispäiväkirjat, seminaarityö ja sen esittäminen

Arviointiperusteet

Oppimispäiväkirja luennoista 50%, seminaariesitys 50 %

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa määritellä keskeisten terapeuttisten harjoittelumuotojen tieteelliset perusteet ja sovellukset
  • osaa analysoida käytettyjen kliinisten menetelmien tarkoituksenmukaisuutta ja luotettavuutta
  • osaa arvioida kriittisesti terapeuttisten harjoittelututkimusten vaikuttavuutta
  • osaa arvioida tutkimuksissa esitettyjen terapeuttisten harjoittelumuotojen soveltuvuutta suomalaiseen väestöön
  • osaa toimia asiantuntijana tiedon kansanomaistamisessa sekä implementoinnissa käytännön työelämään

Lisätietoja

Kevätlukukausi

Esitietojen kuvaus

KTEA018 Näyttöön perustuva terveydenhuolto
FTEA1001 Tutkimustiedon kriittinen arviointi fysioterapiassa I

Oppimateriaalit

Schmidt, R.A. & Lee, T.D. 2019. Motor learning and performance. 6th ed. Human Kinetics

Ehrman, J, Gordon, P, Visich, P, Keteyian, S.J. (eds.) 2013. Clinical Exercise Physiology. 3rd edition. Champaign, IL: Human Kinetics.

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), WHO 2001

Kansalliset ja kansainväliset hoito- ja liikuntasuositukset (mm. Käypä hoito –suositukset, Suomen Fysioterapeutit liiton fysioterapiasuositukset, Yhdysvaltojen terveysministeriön liikuntasuositus (www.health.gov/paguidelines))

Keskinen, K, Häkkinen, K, Kallinen, M. Fyysisen kunnon mittaaminen: Käsi- ja oppikirja kuntotestaajille. 2018 Liikuntatieteellinen seura ry.

Hulmi, J. Aittokoski T. Lihastohtori. 2017 Fitra Oy, sivut 3-101

Muu kurssilla ilmoitettava materiaali

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus