FTES1006 Ohjauksen ja käyttäytymisen muutoksen tutkimus (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Dialogisuuteen, oppimisprosessiin ja valtaistumiseen liittyvät teoriat
Käyttäytymismuutosten ja elämäntapamuutosten teoreettiset lähtökohdat ja tieteellinen tausta
Motivoivan haastattelun tieteellinen ja teoreettinen tausta kuntoutuksessa
Dialogisuuteen, käyttäytymisen muutokseen ja motivaatioon liittyvän teoria- ja tutkimustiedon soveltaminen kuntoutuksen toimintaympäristöissä

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen seminaareihin ja verkkotyöskentelyyn, itsenäinen opiskelu, oppimistehtävät

Arviointiperusteet

Hyväksytty verkkotyöskentely
Kirjallisen tehtävän arviointi arviointikriteerien mukaisesti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää yleisimpien dialogisuuden taustalla olevien teorioiden periaatteet ja niiden sovellusmahdollisuudet fysioterapiassa/kuntoutuksessa yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta
  • Osaa tarkastella kriittisesti ja kehittää ohjausta ja käyttäytymisen muutosta fysioterapiassa/kuntoutuksessa
  • Osaa soveltaa dialogisuuteen, käyttäytymisen muutokseen ja motivaatioon liittyvää tieteellistä tietoa kuntoutuksen asiakastyössä, kehittämistehtävissä ja/tai tutkimuksessa

Oppimateriaalit

Buber, M. 1999. Minä ja Sinä. Porvoo: WSOY.

Falvo DR: Patient effective education: A Guide to Increase Adherence. Jones & Bartell Publication. London. 2011.

Michie, S., West, R., Campbell, R., Brow, J. & Gainforth, H. 2014. ABC of Behavior Change Theories. An Essential Resource for Researchers, Policy Makers and Practitioners. Silverback Publishing.

Miller W, Rollnick S. Motivational interviewing. Helping people change. 2012. ebook. Third edition. New York, Guilford Press.

Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Syyslukukausi, 2. lukuvuosi
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus