FTES1002 Tutkimustiedon kriittinen arviointi fysioterapiassa II (3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Meta-analyysissä tai metasynteesissä tarvittavan aineiston tuottaminen alkuperäistutkimuksista, aineiston analysointi, tutkimustulosten tulkinta ja arviointi, kirjallinen raportointi ja esittäminen
Meta-analyysi -sovellusten käyttö

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen seminaareihin (16 tuntia)
Seminaarityö ja sen esittäminen
Opponenttina toimiminen

Arviointiperusteet

Meta-analyysin tai metasynteesin raportointi ja esittäminen 100%

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • ymmärtää järjestelmälliseen (systemaattiseen) kirjallisuuskatsaukseen perustuvan meta-analyysin ja metasynteesin periaatteet ja niihin liittyvät käsitteet
  • osaa tehdä meta-analyysin määrällisiä analyysimenetelmiä käyttäen tai metasynteesin laadullisia analyysimenetelmiä käyttäen
  • osaa tulkita meta-analyysin ja metasynteesin tuloksia
  • osaa kriittisesti tulkita ja arvioida tutkimusnäyttöä sekä ymmärtää tulosten merkityksen ja sovellettavuuden fysioterapiassa ja kuntoutuksessa
  • osaa raportoida meta-analyysin/metasynteesin tulokset tieteellistä kirjoitustapaa noudattaen

Lisätietoja

1. vuosi kevätlukukausi

Esitietojen kuvaus

FTEA1001 Tutkimustiedon kriittinen arviointi fysioterapiassa I

Oppimateriaalit

Cochrane Handbook for Systematic Reviews of interventions: http://www.handbook.cochrane.org/

JBI Evidence Synthesis https://journals.lww.com/jbisrir/Pages/default.aspx

JBI Reviewers manual, Joanna Briggs institute: https://wiki.joannabriggs.org/display/MANUAL

PRISMA. Transparent reporting of systematic reviews and meta-analyses
http://prisma-statement.org/

PROSPERO. International prospective register of systematic reviews https://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/

Tiedonhaut hoitosuositusta varten. Hoitosuositustyöryhmien käsikirja. https://www.kaypahoito.fi/khk00007

Muu opintojaksolla ilmoitettava oppimateriaali

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus