Luonnontieteiden ja matematiikan luokan- ja aineenopettajan kandidaattiohjelma

Tutkintonimike:
Luonnontieteiden kandidaatti
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Alempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
180+ op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kemian laitos, Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto Luonnontieteiden ja matematiikan aineenopettajan ja luokanopettajan kandidaattiohjelmassa toimii pohjana peruskoulun, lukion, ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuksen matematiikan tai kemian aineenopettajan ja luokanopettajan tehtäviin kelpoisuuden antavalle filosofian maisterin tutkinnolle.

Kandidaattiohjelma sisältää seuraavat opinnot: opetettavan aineen (kemia tai matematiikka) perus- ja aineopinnot, osa perusopetuksessa opetettavien aineiden monialaisista opinnoista (ns. POM-opinnoista), aineenopettajan pedagogiset perusopinnot, ohjelmakohtaiset suunnatut pedagogiset opinnot, yleisopintoja, viestintä- ja kieliopintoja sekä vapaasti valittavia opintoja.

Osaamistavoitteet

Kandidaatti tuntee alansa (kemia tai matematiikka) peruskäsitteet ja -teoriat, ja omaa valmiudet syventää osaamistaan maisterivaiheessa. Hän kykenee hankkimaan tietoa oman alansa oppikirjoista ja muista lähteistä sekä jäsentämään sitä. Kandidaatti tietää miten luonnontieteet ja matematiikka liittyvät yhteiskuntaan ja yksilön arkipäivään.

Kandidaatti on kehittänyt pedagogista aineenhallintaansa, tuntee eri oppiaineiden opetuksen lähtökohtia ja tavoitteita ja on tutustunut kasvatustieteen yleiseen käsitteistöön. Hän tunnistaa oppiaineiden ja -sisältöjen erityisluonteen ja osaa samalla tarkastella ja jäsentää ilmiöitä yli oppiainerajojen. Kandidaatti tunnistaa erilaisia oppimisprosesseja, niiden edellytyksiä ja tukemisen keinoja. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta eri oppiaineissa ja kouluasteilla ohjaajan avustuksella.

Kandidaatti kykenee ryhmätyöskentelyyn sekä raportoimaan työstään suullisesti ja kirjallisesti. Hän tiedostaa yksilön tietosuojan vaatimukset ja rehellisyyden tärkeyden johtopäätösten tekemisessä, sekä asennoituu vakavasti eettisiin kysymyksiin.

Rakenne

Valitse kaikki (141+ op)