KTKP3029 Osaaminen ja asiantuntijuus: orientoiva harjoittelu (EP) (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opetus- ohjaus- ja oppimisteorioiden ja kasvatuseettisten periaatteiden soveltaminen käytäntöön, oppimisympäristöjen havainnointi ja rakentaminen, opetuksen suunnittelu, toteutus ja reflektointi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmius

  • havainnoida systemaattisesti oppimisympäristöjä, koulun toimintakulttuuria ja oppijoiden moninaisuutta
  • reflektoida omia havainnointi-, vuorovaikutus- ja ohjaustapojaan
  • suunnitella ja toteuttaa opetustilanteita
  • analysoida oman ammatillisen identiteettinsä rakentumista ja pedagogisia kehittymistarpeita sekä kasvatuksen ja opetuksen eettisiä periaatteita
  • arvioida koulun toimintakulttuurin vakiintuneita käytänteitä ja itsestäänselvyyksiä sekä niiden suhdetta oppimiseen

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Erityispedagogiikan opiskelijoille.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, kenttäharjoittelun ja oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

luennot, seminaarit, ohjattu opetusharjoittelu ja raportti (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus