POMM1002 Johdatus monialaisiin opintoihin (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Oppiaineiden filosofia ja politiikka, kielipedagogiikka sekä monilukutaito eri oppiaineissa, tiedonkäsitykset, taidon oppiminen, eri oppiaineet kokonaisvaltaisen kasvun tukemisessa, esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka.


Työstetään kaikkia opettajaksi kehittymisen ydinosaamisalueita.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa oppiaineita kohtaan omaksumiaan asenteita ja valmiuksia
  • tunnistaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia sekä oppiaineiden pedagogiikkaan liittyviä erilaisia valintoja, jotka voivat olla esimerkiksi ideologisia ja poliittisia
  • hahmottaa oppiaineiden ominaispiirteitä ja yhtäläisyyksiä geneeristen taitojen kehittämisessä ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa
  • tiedostaa aistihavaintojen, toiminnan ja oppimistapojen sekä oppimisen ympäristöjen merkityksen oppimisessa
  • osaa eritellä ajatteluaan sekä vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan opettajuuden ydinosaamisalueiden näkökulmasta.

Oppimateriaalit

Erikseen sovittava oppimateriaali ja kirjallisuus

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
osallistuminen luento- ja pienryhmäopetukseen, opintotehtävien ja PROpen laatiminen
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
osallistuminen luento- ja pienryhmäopetukseen, opintotehtävien ja PROpen laatiminen
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

luento- ja pienryhmäopetus, opintotehtävien ja PROpen laatiminen

Oppimateriaalit:

ilmoitetaan opintojaksolla

Opetus