POMM1053 Liikunta- ja terveyskasvatus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Liikunta toimintaympäristöissä, lapsen toimintakyky ja hyvinvointi, liikunnan ja terveyden väliset yhteydet, fyysisen aktiivisuus koulussa, terveysosaaminen.


Eettinen osaaminen, tieteellinen osaaminen, vuorovaikutusosaaminen ja moninaisuuteen liittyvä osaaminen, pedagoginen osaaminen, hyvinvointia vahvistava osaaminen, esteettinen osaaminen

Osaamistavoitteet

  • ymmärtää itseohjautuvuuden merkityksen osana liikuntakasvatuksen oppimis- ja opetusprosessia
  • pystyy oma-aloitteisesti ja yhteistyössä ratkaisemaan liikuntakasvatuksen haasteita.
  • osaa hankkia tietoa siitä, miten oppiminen liikunnan toimintaympäristöissä tapahtuu ja soveltaa sitä kriittisesti ja innovatiivisesti ryhmän lähtökohdat huomioiden
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida liikuntakasvatusta sekä hyvinvointioppimista erilaisissa oppimisympäristöissä alakoulun POPS pohjalta
  • ymmärtää fyysisen aktiivisuuden mahdollisuudet ja hyödyt osana eri oppiaineiden oppimisprosesseja

Oppimateriaalit

Jaakkola, T., Liukkonen J. & Sääkslahti A. 2017. Liikuntapedagogiikka (2., uudistettu painos.). Jyväskylä: PS-kustannus. ISBN 978-952-451-780-5

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty kurssisuoritus vaatii fyysisen osallistumisen opetukseen ja oppimistehtävien suorittamisen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävät (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus