POMM1093 Ympäristö- ja tiedekasvatus (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Pedagogiseen tutkimukseen ja aktiiviseen oppimiseen perustuvan luonnontieteen opetuksen suunnittelu ja oppimisen arviointi.

Kuvaus

Pedagogiseen tutkimukseen ja aktiiviseen oppimiseen perustuvan opetuksen suunnittelu ja oppimisen arviointi. Oppimateriaalien, oppimisympäristöjen ja oppijoiden yhteisöjen tarkastelu. Ympäristöopin ilmiöiden tutkiminen havaintojen, aineistojen ja suunniteltujen kokeiden avulla. Erilaisten luonnontieteellisten mallien rakentaminen ja soveltaminen sekä niiden pätevyyden ja käytön arviointi. Tiede- ja ympäristökasvatuksen yhteiskunnallisen merkityksen ymmärtäminen ympäristöä koskevien päätösten tekemisessä ja arvioinnissa.

Tutustutaan koulun ulkopuolisiin tiede- ja ympäristökasvatusta tarjoaviin toimijoihin ja yhteistyömahdollisuuksiin, esimerkiksi LUMA-toimintaan.

Pedagoginen osaaminen, tieteellinen osaaminen, yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen, eettinen osaaminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • kykenee suunnittelemaan, ohjaamaan ja arvioimaan fysiikan, kemian, biologian ja maantiedon oppimista kansallisen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti
  • osaa asettaa ympäristöopin osaamistavoitteita, valita soveltuvia työtapoja näiden saavuttamiseksi ja arvioida tavoitteiden saavuttamista
  • osaa ja haluaa rohkaista oppijoita havainnoimaan ympäröivää maailmaa, tulkitsemaan havaintojaan ja kommunikoimaan niistä luonnontieteellisin perusteluin eri tavoilla
  • osaa käyttää ja opettaa poikkiluonnontieteellisiä periaatteita
  • ymmärtää luonnontieteellisen tiedon luonnetta
  • osaa suunnitella luonnontieteiden oppimistilanteita, joissa tutkitaan arkipäiväisiä tilanteita ja ongelmia
  • kykenee ohjaamaan oppijoita tarkastelemaan luonnontieteen yhteyksiä yhteiskuntaan ja sen muutoksiin kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti

Kirjallisuus

  • Juuti, K. (toim.) (2016). Ympäristöoppia opettamaan. Juva: PS-kustannus.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Luennot, harjoitukset, oppimistehtävät ja tentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (2 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Luennot ja harjoitukset verkossa (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Ryhmätyöt ja oppimistehtävät (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus