POMM1100 Monialaisten opintojen koontiseminaari (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Oman asiantuntijuuden peilaaminen POM-opintojen kokonaistavoitteisiin ja yleensä kasvatusalan ammatilliseen kehittymiseen.

Työstetään kaikkia opettajaksi kehittymisen ydinalueita.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää perusopetuksessa opetettavien aineiden ja oppimiskokonaisuuksien monialaisten opintojen merkityksen luokanopettajan asiantuntijuuden rakentumisessa ja opettajan ammatissa
  • osaa tarkastella omaa asiantuntijuuttaan ja eritellä vahvuuksiaan ja kehittymiskohteitaan ydinosaamisalueiden näkökulmasta
  • osaa täydentää luokanopettajan asiantuntijuuttaan havaitsemissaan kehittymiskohteissa.

Esitietojen kuvaus

Johdanto monialaisiin opintoihin ja kaikki monialaiset opinnot

Oppimateriaalit

Erikseen sovittava oppimateriaali ja kirjallisuus.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
osallistuminen pienryhmäopetukseen, opintotehtävien ja PROPen laatiminen
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
osallistuminen pienryhmäopetukseen, opintotehtävien ja PROPen laatiminen
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

pienryhmäopetus, opintotehtävät ja PROpen laatiminen

Oppimateriaalit:

ilmoitetaan opintojaksolla

Opetus