POMM1043 Käsityökasvatus (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

  • Turvallinen työskentely
  • Kokonaisen käsityöprosessin periaatteet, käsityön opetuksen suunnittelu ja arviointi, aihealueen tekniikat, työvälineet ja materiaalit
  • Teknologian moniulotteisuus ja merkitys arkielämässä, ihmisen toiminta ympäristönsä muokkaajana
  • Opettajan ydinosaamisalueet · Pedagoginen osaaminen, Vuorovaikutusosaaminen ja moninaisuuteen liittyvä osaaminen, Esteettinen osaaminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on kokenut onnistumisia ja ammatillisen toimijuuden kehittymistä
  • ymmärtää käsityön prosessiluontoisuuden
  • ymmärtää käsillä tekemisen kasvatuksellisen roolin
  • osaa toteuttaa ja kehittää käsityön opetusta voimassa olevaan opetussuunnitelmaan pohjautuen
  • omaa valmiuksia tarkastella analyyttisesti ihmisen toimintaa ympäristönsä muokkaajana

Oppimateriaalit

Huovila, R., Hintsa, T., Säilä, J. & Rautio, R. 2018. Kirja käsityöstä. Luokkien 1-7 käsityönopetus. Jyväskylä: PS-kustannus, ISBN 978-952-451-793-5

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakso suoritetaan kontaktiopetuksena toiminnallisesti ryhmässä, osin pienryhminä toteutettavina ryhmätehtävinä ja itsenäisenä työskentelynä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus