YFISYVPOL Yhteiskuntatieteiden ja filosofian syventävät opinnot, politiikan opintosuunta (80 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Ei

Kuvaus

Politiikan opintosuunnan syventävät opinnot rakentuvat teorianhallinnan ja tutkimuskäytäntöjen vahvistamiseen. Ne eivät ole enää yleissivistäviä opintoja, vaan niissä keskitytään kunkin opiskelijan mielenkiinnon kohteen mukaisen tietämyksen ja tutkimustaitojen syventämiseen sekä monipuolisten työelämä- ja viestintätaitojen kehittämiseen. Maisteriopinnot rakennetaan maisterintutkielman suunnittelun, tutkimuksen ja kirjoittamisen muodostaman rungon ympärille, minkä ydin on pienryhmämuotoisessa työskentelyssä. Näin opinnot voidaan toteuttaa ohjatun yksilöllisen tutkimusprojektin tavoin, mikä samalla vahvistaa työelämässä tarvittavia viestintä- ja verkostoitumistaitoja, yhteisöllisyyttä, projektiosaamista ja itseohjautuvuutta. Vaikka kaikki valmistuneet maisterit eivät tutkijoiksi ryhtyisikään, vaatii nykyinen työelämä monenlaisia informaation hankintaan, evaluaatioon, välittämiseen sekä tuottamiseen liittyviä taitoja, joiden hallintaa edistää se, että tekijällä on konkreettinen kokemus uuden tiedon tuottamisesta ja sen ehtojen ymmärtämisestä. Tutkimusalojen ja menetelmien opinnoissa on runsaasti valinnanvaraa, mikä mahdollistaa yksilöllisen etenemisen.

Osaamistavoitteet

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisteriohjelman syventävät opinnot jakautuvat filosofian, politiikan, sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan opintosuuntiin. Opintosuunnan syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija on syventänyt teoreettista tietoa ja osaamistaan, hän on perehtynyt johonkin opintosuuntansa erityisalaan, hänen menetelmäosaamisensa on syventynyt ja hän on saavuttanut tieteellisen työn edellyttämän kypsyyden. Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon suorittaminen jossakin opintosuunnista antaa valmiudet työskentelyyn oman opintosuunnan ammattitaitoa vaativissa tehtävissä sekä myös valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin omalla tieteenalalla.

Rakenne

Valitse kaikki (80 op)