POLS3011 Johdatus politiikantutkimukseen (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Politiikan maisteriopinnot alkavat tällä kurssilla.

Kuvaus

Politiikan maisteriopinnot aloittava opintojakso. Politologisen tutkimuksen suunnittelu, sisältäen tutkittavaksi merkittävän aiheen valinnan, aineiston suunnittelun ja rajauksen, tarvittavien tutkimusmetodien ja teoreettisen tulkintavälineistön muotoilemisen, aikataulun hahmottelun, sekä perustellun tutkimussuunnitelman kirjoittamisen. Opintojaksoon kuuluu myös aikaisempaan tutkimukseen, sekä tieteellisen objektiivisuuden ja tutkimusetiikan perusteisiin perehtyminen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija harjaantuu rakentamaan oman henkilökohtaisen tutkimusprojektinsa.

Esitietojen kuvaus

Aineopintojen opintosuuntakohtaiset menetelmäopinnot sekä kandidaatintutkielma suoritettuina.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali sovitaan opintojakson aikana.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Luennot ja pienryhmätyöskentely, erilaiset tehtävät, ohjattu omaehtoinen tutkimusprojektin valmistelu ja siihen liittyvä kirjallinen työ.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn, annettujen tehtävien säännöllinen suorittaminen sekä kirjallisen työn tieteellinen laatu.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus