PEOAIN Perheopintojen aineopinnot (35 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Avainteksti

Perheopintojen aineopinnot syventävät tietojasi perheestä ja sen muuttumisesta. Tutustu kansainväliseen perhetutkimukseen ja sinua kiinnostaviin perheteemoihin.

Kuvaus

Perheopintojen aineopinnoissa perehdytään tuoreisiin suomalaisiin ja kansainvälisiin perhetutkimusteemoihin sekä erilaisiin tapoihin tuottaa perhetutkimustietoa.

Aineopinnoissa tarkastellaan muuttuvaa perhettä ja perhearkea, perheen kohtaamista, perheen historiaa, erilaisia perhekulttuureja, seksuaalisuutta ja sukupuolisuutta perheessä sekä vanhempien toimijuutta erilaisissa perheissä. Lisäksi tuotetaan uuteen tutkimustietoon perustuva kehittämishanke tai kirjallisuuskatsaus.

Osaamistavoitteet

Perheopintojen aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on perusopintoja laajemmat tiedot suomalaisen ja kansainvälisen perhetutkimuksen osa-alueista. Opiskelija

- tietää, mitä perheisiin liittyviä teemoja tällä hetkellä tutkitaan Suomessa ja kansainvälisesti

- tuntee perheiden ja perheiden arjen ajankohtaisia, yhteiskunnallisia kehityssuuntia ja haasteita

- ymmärtää perheen sisäisiä prosesseja sekä perhettä sen historiallisessa, yhteiskunnallisessa ja globaalissa kontekstissa

- osaa etsiä sekä vertailla eri tieteenalojen ja tutkimusmenetelmien tuottamaa tietoa perheestä

- tuntee perhetutkimuksen tutkimuksellisia, metodisia ja eettisiä lähtökohtia

- pystyy hyödyntämään ja soveltamaan tutkimukseen perustuvaa perhetietoa ajattelussaan ja työssään.

- osaa rakentaa valitsemastaan perhenäkökulmasta tutkimuksiin perustuvan oman työn kehittämishankkeen tai kirjallisuuskatsauksen ja raportoimaan sen tieteellisen tekstin vaatimusten mukaisesti.

- pystyy käymään tieteellistä keskustelua perheeseen liittyvistä kysymyksistä ja perustelemaan näkemyksiään tutkimustiedolla

- osaa käyttää verkko-opiskeluympäristöä ja verkon tarjoamia opiskeluvälineitä monipuolisesti

- on kehittänyt verkko-opiskelussa tarvittavia vuorovaikutustaitojaan

Esitietojen kuvaus

Perheopintojen aineopintokokonaisuutta ei ole mahdollista suorittaa ilman aikaisemmin suoritettua perheopintojen perusopintokokonaisuutta. Yksittäisten aineopintojaksojen suorittaminen on mahdollista ilman aikaisemmin suoritettua perheopintojen perusopintokokonaisuutta lukuun ottamatta opintojaksoja PEOA1700 Perhetutkimuksen menetelmät ja PEOA1800 Kehittämishanke/tutkimuskatsaus.

Rakenne

Valitse kaikki (35 op)