PEOA1100 Perhe 2020-luvulla (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Syvennä ymmärrystäsi nykyperheestä. Tuoreen tutkimustiedon avulla rakennat kuvaa siitä, mihin perhe on menossa ja mitkä ajan ilmiöt perheisiin vaikuttavat.

Kuvaus

Opintojaksolla syvennetään perusopintojen tietoa perheen monimuotoisuudesta sekä monitieteisen perhetutkimuksen lähestymistavoista. Perheen yhteiskunnallisia kehityssuuntia tarkastellaan ajankohtaisen tutkimustiedon valossa seuraavien teemojen osalta: erilaiset perhemuodot, perheiden lapsiluku, perheiden ajankäyttö, perheiden eriarvoistuminen sekä perheen digitaalinen vuorovaikutus. Opintojaksolla huomioidaan myös viimeisimmät perhetutkimusteemat kuten koronapandemian vaikutus perheisiin ja niiden arkeen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee nykyperheen kehityssuuntia Suomessa ja kansainvälisesti

- on perehtynyt moninaisiin perhemuotoihin ja perheiden erilaisiin arjen olosuhteisiin

- tuntee suomalaisen ja kansainvälisen perhetutkimuksen ajankohtaisia tutkimuskohteita ja keskeisiä käsitteitä

- osaa tarkastella ja tulkita tutkimusartikkelien ja tilastojen perheestä tuottamaa tietoa

- osaa hyödyntää ajankohtaista perhetutkimustietoa opinnoissaan tai työssään

- osaa kirjoittaa kriittistä ja soveltavaa tieteellistä tekstiä

- osaa hyödyntää verkko-opiskeluympäristön tarjoamia välineitä opiskelussa

Oppimateriaalit

· Golombok, Susan 2015. Modern Families: Parents and Children in New Family Forms. Cambridge University Press. Saatavilla e-kirjana.

· Rotkirch, Anna, Tammisalo, Kristiina, Miettinen, Anneli ja Berg, Venla. 2017. Miksi vanhemmuutta lykätään? Nuorten aikuisten näkemyksiä lastensaannista. Väestöliiton katsauksia E51.

· Tammisalo ym. Digitaalinen hyvinvointi perheissä /loppuraportti. Väestöliitto 2020. Digitaalinen hyvinvointi perheissä - Väestöliitto.fi (vaestoliitto.fi), http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-913-4

· Soveltuvin osin: THL:n Lapset, nuoret ja perheet -tutkimukset/Perhe ja elinolot. https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia/perhe-ja-elinolot

Lisäksi lähteitä ja asiantuntijatallenteita, jotka ilmoitetaan vuosittain Moodle-oppimisympäristössä

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkko-opiskelu, JYU avoin (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus