PEOA1700 Perhetutkimuksen menetelmät (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Harjaannu tutkimusartikkelien lukemisessa ja opi ymmärtämään tutkimusprosessia. Mitä eri menetelmillä tehtyjen perhetutkimusten tuloksista voi päätellä?

Kuvaus

Opintojaksolla käsitellään tieteellisen ajattelun sekä laadullisen ja määrällisen tutkimusotteen perusperiaatteita. Tarkemmin perehdytään seuraaviin aineistonkeruumenetelmiin: kokeellinen asetelma, kyselytutkimus, havainnointi, haastattelu, päiväkirja-aineistot, dokumenttiaineistot ja toimintatutkimus. Aineiston keruun ja analysoinnin kysymyksiin perehdytään tutkijahaastattelujen ja tutkimusartikkelien avulla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää tieteellisen ajattelun ja tutkimuksenteon perusperiaatteet

- tuntee erilaisia perhetutkimuksen tutkimusaineistoja ja tutkimusmenetelmiä sekä ymmärtää niillä saatujen tutkimustulosten ominaispiirteitä

- on harjaantunut tutkimusten lukemisessa ja osaa tiivistää niiden oleellisen sisällön

- osaa vertailla eri aineistonkeruu- ja analysointimenetelmillä tehtyjä tutkimuksia ja niiden tuloksia

- tuntee perhetutkimuksen keskeiset eettiset kysymykset ja ongelmat

- pystyy pohtimaan yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa, millaisia sovellusmahdollisuuksia tai johtopäätöksiä erilaiset tutkimustulokset oikeuttavat

Esitietojen kuvaus

Perheopintojen perusopinnot.

Oppimateriaalit

· Niemi, Petteri & Pajunen, John. 2013. Tiede. Teoksessa O-P. Moisio, P. Korhonen & T-A Wilska (toim.) Yhteiskuntatieteiden ovella. Jyväskylä: SoPhi 121, 19-59. (verkossa)

Seuraavien verkkosivustojen sisältöjä ohjatusti:

· Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/

· SAGE Research Methods https://methods.sagepub.com/

Lisäksi lähteitä ja asiantuntijatallenteita, jotka ilmoitetaan vuosittain Moodle-oppimisympäristössä

Suoritustavat

Ei suoritustapoja