PEOA1700 Perhetutkimuksen menetelmät (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla käsitellään tieteellisen ajattelun sekä laadullisen ja määrällisen tutkimusotteen perusperiaatteita. Tarkemmin perehdytään seuraaviin aineistonkeruumenetelmiin: kokeellinen asetelma, kyselytutkimus, havainnointi, haastattelu, päiväkirja-aineistot, dokumenttiaineistot ja toimintatutkimus. Aineiston keruun ja analysoinnin kysymyksiin perehdytään tutkijahaastattelujen ja tutkimusartikkelien avulla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää tieteellisen ajattelun ja tutkimuksenteon perusperiaatteet

- tuntee erilaisia perhetutkimuksen tutkimusaineistoja ja tutkimusmenetelmiä sekä ymmärtää niillä saatujen tutkimustulosten ominaispiirteitä

- on harjaantunut tutkimusten lukemisessa ja osaa tiivistää niiden oleellisen sisällön

- osaa vertailla eri aineistonkeruu- ja analysointimenetelmillä tehtyjä tutkimuksia ja niiden tuloksia

- tuntee perhetutkimuksen keskeiset eettiset kysymykset ja ongelmat

- pystyy pohtimaan yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa, millaisia sovellusmahdollisuuksia tai johtopäätöksiä erilaiset tutkimustulokset oikeuttavat

Esitietojen kuvaus

Perheopintojen perusopinnot.

Oppimateriaalit

· Niemi, Petteri & Pajunen, John. 2013. Tiede. Teoksessa O-P. Moisio, P. Korhonen & T-A Wilska (toim.) Yhteiskuntatieteiden ovella. Jyväskylä: SoPhi 121, 19-59. (verkossa)

Seuraavien verkkosivustojen sisältöjä ohjatusti:

· Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/

· SAGE Research Methods https://methods.sagepub.com/

Lisäksi lähteitä ja asiantuntijatallenteita, jotka ilmoitetaan vuosittain Moodle-oppimisympäristössä

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:
Ei suoritustapoja