PEOA1600 Vanhemmuus ja vanhemman toimijuus erilaisissa perheissä (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Tunnista erilaista vanhemmuutta ja toimijuutta esimerkiksi itsellisten äitien, samaa sukupuolta olevien vanhempien tai vammaisen lapsen tai vanhemman perheissä.

Kuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan vanhempien toimintaa ja toimijuutta erityisesti seuraavista näkökulmista: yhteisvanhemmuus, itsellinen äitiys, vanhemmuus samaa sukupuolta olevien vanhempien perheessä sekä vanhemmuus perheissä, joissa lapsi tai vanhempi on vammainen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- on tutustunut toimijuuden (agency) ja vanhempana toimimisen (parenting) käsitteisiin ja osaa tarkastella vanhempien toimijuutta erilaisissa perheissä

- tunnistaa erilaisia vanhemmuuden lähtökohtia ja toteuttamistapoja

- on tutustunut tuoreeseen, vanhemmuutta eri näkökulmista lähestyvään tutkimustietoon

- on saanut valmiudet hankkia lisätietoa ja laajentaa käsitystään erilaisista vanhemmuuden konteksteista

- pystyy keskustelemaan vanhemmuuden kysymyksistä ja perustelemaan näkemyksiään tutkimustiedolla

Oppimateriaalit

· Kuppens, Sofie & Ceulemans, Eva. 2019. Parenting styles: a closer look at a well-known concept. Journal of Child and Family Studies 28, 168-181.

· Pietilä-Litendahl, P. 2014. Kasvatus, toimijuus ja voimaantuminen. Kasvatusantropologinen tutkimus andalusialaisten naisten arjesta. Väitöskirja, Lapin yliopisto. https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/61672/Piritta_Pietil%E4-Litendahl_ActaE_157pdfA.pdf?sequence=2

· Rasa, M. 2019. Vammaisen vanhemman toimijuus - hyväksyttyä ja kyseenalaista. Väitöskirja, Lapin yliopisto. https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/63921

Lisäksi opintojakson neljään vanhemmuusteemaan liittyviä lähteitä ja asiantuntijatallenteita, jotka ilmoitetaan vuosittain Moodle-oppimisympäristössä

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:
Ei suoritustapoja