PEOA1200 Perheen kohtaaminen (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Perheen ja ammattilaisten yhteistyö erityisesti päihde- ja mielenterveyskysymyksissä. Miten kohdata perhe lastensuojelussa tai sosiaali- ja terveyspalveluissa?

Kuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan perheiden kohtaamista seuraavista näkökulmista: päihteet ja mielenterveys perheessä, lastensuojelu sekä lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Opintojakso tarjoaa tietoa perheiden ja ammattilaisten yhteistyöstä, perheen voimavaroista ja tuen keinoista eri näkökulmista katsottuna.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa tarkastella perheiden kohtaamista ja perheiden kanssa tehtävää työtä päihde- ja mielenterveystyön sekä lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmista

- hahmottaa lapsiperheiden palvelujärjestelmän ja sen toiminnan perusteet

- ymmärtää perheitä tukevan työskentelyn mahdollisuuksia, reunaehtoja, haasteita ja orientaatioita perheiden erilaisissa tilanteissa

- osaa tarkastella opintojakson teemoja suomalaiseen ja kansainväliseen perhetutkimukseen perustuen

- osaa soveltaa käytäntöön päihde-, mielenterveys- ja sosiaalityöhön liittyvää teoria- ja tutkimustietoa perheiden kohtaamisissa

- osaa kirjoittaa kriittistä ja perusteltua tieteellistä tekstiä

Oppimateriaalit

Kaikille pakollinen lähde

· Burke Harris, N. (2019). Syvälle ulottuvat juuret.

Valinnaiset lähteet (Moodlessa valittavan tehtävän mukaan)

· Nakken, C. (1996). The addictive personality. Understanding the addictive process and compulsive behavior. TAI Nakken, Craig 2015. Minä ja riippuvuus. Kirja riippuvuuspersoonallisuuden syntymisestä ja toipumisesta. Scanria.

· Lisäksi lähteitä ja asiantuntijatallenteita, jotka ilmoitetaan vuosittain Moodle-oppimisympäristössä

TAI

Seuraavaa kirjallisuutta soveltuvin osin:

· Bardy, Marjatta (2013) (toim.) Lastensuojelun ytimissä. Helsinki: THL

· Munro, Eileen (2019) Effective Child Protection. 3rd. edition. London: Sage.

· Särkikangas, Ulla (2020) Sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö erityisperheiden arjessa : toiminnan ja ajankäytön näkökulma. Väitöskirja, Helsingin yliopisto.

· Sihvonen, Ella (2020) From Family Policy to Parenting Support. Parenting Related Anxiety in Finnish Family Support Projects. Väitöskirja, Helsingin yliopisto.

· Henttonen, Tanja & al. (2021) (toim.) Vauvatyö-käsikirja. Vauvatyötä haastavissa tilanteissa. Helsinki: Ensi- ja turvakotien liitto.

· Rautio, Susanna (2016) Neuvolan perhetyö vanhemmuuden varhaisena tukena ja yhteistyönä. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto.

· Pärnä, Katariina (2012) Kehittävä moniammatillinen yhteistyö prosessina. Lapsiperheiden varhaisen tukemisen mahdollisuudet. Väitöskirja, Turun yliopisto.

· Lisäksi lähteitä ja asiantuntijatallenteita, jotka ilmoitetaan vuosittain Moodle-oppimisympäristössä

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkko-opiskelu, JYU avoin (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus