MUSAINERI Musiikkitieteen aineopinnot, erillinen opintokokonaisuus (35 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Musiikkitieteen aineopinnoissa perehdytään valittuihin empiriaa painottavan musiikkitieteen suuntauksiin ja musiikkikulttuurin ilmiöihin sekä alan tutkimukseen. Lisäksi aloitetaan työelämävalmiuksien rakentaminen henkilökohtaisen portfoliotyöskentelyn ja työelämäopintojen kautta. Aineopintoihin sisältyy myös valinnaisia opintoja.

Osaamistavoitteet

Musiikkitieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa
- selittää empiirisen musiikkitieteen keskeisiä käsitteitä, teorioita ja menetelmiä
- hankkia ja arvioida musiikkitieteellistä tutkimustietoa - viestiä musiikkitieteellistä tutkimustietoa suullisesti ja kirjallisesti
- soveltaa musiikkiteknologiaa musiikin tutkimukseen ja tekemiseen

Rakenne

Valitse 35 op