LBIKOK Liikuntabiologinen opintokokonaisuus (30 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä
Hakuohje:

Vain Tieto- ja ohjelmistotekniikan kandidaatti- ja DI-koulutuksen opiskelijoille (https://opinto-opas.jyu.fi/2021/fi/koulutus/tekkandimaisterikou/ ).

Kuvaus

Liikuntabiologian laaja opintokokonaisuus on tarkoitettu DI-koulutuksessa opiskelevien suuntautumisvaihtoehdoksi kandidaattivaiheessa. Tämä kokonaisuus sisältää liikuntabiologian perusteita. Opiskelija voi valita opintotarjottimelta biomekaniikkaan tai liikuntafysiologiaan suuntaavia opintojaksoja. Kokonaisuus antaa valmiudet liikuntabiologisten peruskäsitteiden ja ilmiöiden ymmärtämiseen sekä valmiudet valita liikuntabiologian syventävien opintojen suuntautumisvaihtoehto.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

· hallitsee perusteet ihmisen elimistön rakenteesta ja toiminnasta levossa

· on tutustunut liikunnan vaikutuksiin elimistön rakenteeseen ja toimintaan

· ymmärtää miten biomekaniikan avulla pystytään syventämään tietoa kehon liikkeistä ja liikkumisesta

· kykenee selittämään fyysistä kuormittumista ja harjoittelua liikuntabiologian peruskäsitteiden avulla

· on saanut kokemusta liikuntabiologisista mittausjärjestelmistä ja toimimisesta tutkimusryhmän jäsenenä

· osaa tulkita ja raportoida liikuntabiologisia mittaustuloksia ja kykenee keskustelemaan niistä liikuntabiologista peruskäsitteistöä hyödyntäen

· on vaihtoehtoisten opintojaksojen avulla syventänyt osaamistaan biomekaniikan tai fysiologian suuntaan

Rakenne

Valitse kaikki (20+ op)