KUMSYVERI Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa syventävät opinnot valinnaisina opintoina (60 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä
Hakuohje:

KUMU:n syventävien opintojen sivuaineoikeutta voi hakea sivuainelomakkeella kaksi kertaa vuodessa aineopintojen valmistuttua.

Kuvaus

Syventävissä opinnoissa perehdytään etnologian, antropologian ja kulttuuripolitiikan keskeisiin tiedollisiin ja taidollisiin sisältöihin. Opinnoissa syvennetään taitoa tuottaa uutta tietoa ja valmiuksia toimia oma alan kehittäjänä kulttuurisesti ja kielellisesti moninaisissa ympäristöissä.

Osaamistavoitteet

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija

  • osaa reflektoida ja sanoittaa oman osaamisensa,
  • on harjoitellut työnhakua ja valmis siirtymään työelämään,
  • hallitsee etnologian, antropologian ja kulttuuripolitiikan keskeiset, teoreettiset keskustelut, on syventänyt asiantuntemustaan yhdellä tai useammalla erityisalueella ja osaa soveltaa niitä omassa tutkimuksessaan,
  • hallitsee monipuolisesti asiantuntijatehtävissä tarvittavat projektityön ja viestinnän taidot
  • hallitsee oman alansa tutkimuksen metodit, kykenee itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn, eettisesti kestävän tiedon tuottamiseen sekä itsenäiseen tiedonhakuun ja tieteelliseen ajatteluun ja
  • osaa luoda uutta tietoa ja toimia globaalisti vastuullisena oman alansa kehittäjänä.

Rakenne

Valitse kaikki (60+ op)