KUMS4001 Maisteriseminaari (10 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson aikana edetään tutkielman kirjoittamisessa pitkälle ja sovitaan sen loppuunsaattamisesta. Opintojaksoon liittyy HOPS-keskustelu.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava seminaari, tutkimussuunnitelma, maisterintutkielman lukujen kirjoittaminen ja esittäminen seminaarissa sekä vertaisarviointi.

Arviointiperusteet

Vähintään 80 % osallistuminen seminaarin kokoontumisiin, tutkimussuunnitelman ja vähintään yhden tutkielman luvun kirjoittaminen ja esittäminen seminaarissa, osallistuminen keskusteluun sekä vertaisarviointi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on edennyt tutkielman kirjoittamisessa pitkälle
  • osaa kertoa miten ja millä aikataululla saattaa tutkielmansa loppuun
  • on perillä maisterintutkielman valmistumiseen ja arviointiin liittyvästä prosessista ja
  • hallitsee akateemisen asiantuntijuuden vuorovaikutusosaamisen eri osa-alueita.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus