KUMS4014 Sivututkielma (20 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Suoritustavat

Kirjallinen tutkielma.

Sisältö

Sivututkielma on maisterin tutkintoon kuuluva tieteellinen opinnäytetyö. Tutkielman aiheen hyväksyy maisteriseminaarin vastuuopettaja. Samalla tutkielmalle nimetään ohjaaja.

Tutkielman tavoitteena on harjaannuttaa opiskelijaa selkeään kysymysten asetteluun, käsitteiden hallintaan ja niiden soveltamiseen, lähdekirjallisuuden hankintaan ja käyttöön, tutkimusmenetelmien käyttöön, johtopäätelmien tekoon ja tieteelliset kriteerit täyttävän, sujuvan tekstin kirjoittamiseen. Sivututkielmassa esitetään tutkimuskysymys, jota tarkastellaan tutkimusaineistojen ja -kirjallisuuden analyysin pohjalta.

Perinteisen monografiamuotoisen tutkielman lisäksi sivututkielman voi mm. tehdä ammatilliseen työhön pohjautuvana monimuototutkielmana, joka tarkastelee ammatilliseen työhön liittyvää tutkimuskysymystä. Monimuototutkielma soveltuu erityisesti jo työelämässä toimiville opiskelijoille. Monimuototutkielma koostuu ammatillisen työprosessin dokumentoinnista ja aihepiiriä käsittelevästä analyyttisesta tekstistä, joka usein toimii työn johdantona. Analyyttinen osuus koostuu työn metodien, metodologian, käsitteiden ja aihepiirin tieteellisten keskustelujen selostuksesta.

Arviointiperusteet: Arviointiperusteet tiedekunnan yhteisten arviointikriteerien mukaisesti.

Osaamistavoitteet

Sivututkielman valmistuttua opiskelija osaa

- toteuttaa itsenäisen tutkimusprojektin: laatia tutkimussuunnitelman, kerätä tutkimusaineiston aiheen kannalta relevanteilla menetelmillä, analysoida aineiston ja tehdä siitä tulkintoja teoreettisen viitekehyksen avulla sekä raportoida tuloksista

- liittää tutkimustuloksensa aiheesta käytyyn tieteelliseen keskusteluun ja tuottaa eettisesti kestävää uutta tietoa

- raportoida tutkimuksensa tuloksista siten, että argumentointi, selitykset ja käsitteet ovat ymmärrettäviä ja hyväksyttyjä ja

- perustella tutkimuksensa merkityksen sekä tieteenalan kannalta että yhteiskunnallisesti.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (20 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta