KUMS4006 Taide, kulttuuri ja kansalaisyhteiskunta (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojakso tarkastelee kulttuurin kansalaistoimintaa, kulttuuriperintöä, liikkeitä ja osallistumisen ulottuvuuksia. Lisäksi kurssilla käsitellään kulttuuri- ja taidejärjestöjen roolia kulttuurin kentän toimijoina sekä taidetta voittoa tavoittelemattomana liiketoimintana.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti, lukupiiri tai
essee).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai
luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä esseesuoritus, kirjatentti tai lukupiiri.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tietää järjestöjen roolin kulttuurialan toimijoina
  • tunnistaa järjestökentän ja julkishallinnon väliset suhteet sektorirajat ylittävässä yhteistyössä
  • ymmärtää kulttuurin ja taiteen roolin yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja osallistumisen väylänä ja
  • osaa toimia edellä luetelluilla kentillä.

Oppimateriaalit

Opintojakson vastuuopettaja ilmoittaa oppimateriaalin. Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan
kolme teosta seuraavasta luettelosta:

Kirjallisuus

  • Greif, Hajo 2011: Cultures of Participation: Media Practices, Politics and Literacy.
  • Bäcklund, Pia ym. (toim.) 2017: Kansalaiset kaupunkia kehittämässä.
  • Virolainen, Jutta 2015: Kulttuuriosallistumisen muuttuvat merkitykset. Katsaus taiteeseen ja<br />kulttuuriin osallistumiseen, osallisuuteen ja osallistumattomuuteen. Saatavana elektronisena<br />julkaisuna.
  • Belfiore, Eleonora & Bennett, Oliver 2010: The Social Impact of the Arts. An Intellectual<br />History.
  • Greves, James Bau 2005: Cultural Democracy: The Arts, Community, and the Public Purpose.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus