Tilastotieteen ja datatieteen kandidaattiohjelma

Tutkintonimike:
Luonnontieteiden kandidaatti
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Alempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
180+ op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Tilastotieteen ja datatieteen kandidaattitutkinnossa opitaan perustiedot tilastotieteen ja datatieteen keskeisestä teoriasta, tärkeimmistä aineistonhankinta-, mallinnus- ja analyysimenetelmistä sekä tilastollisesta tietojenkäsittelystä. Menetelmien käyttöä harjoitellaan sekä opintojaksojen yhteydessä että seminaareissa. Kandidaattiopinnot koostuvat tilastotieteen, matematiikan ja tietotekniikan perusteista, jotka muodostavat yhdessä datatieteen perustan. Maisteriopintojen syventäminen ja erikoistuminen rakentuvat tämän varaan.

Osaamistavoitteet

Tilastotieteen ja datatieteen kandidaatti

  • tunnistaa erilaisia tietoaineistoja ja osaa sekä käsitellä että muokata niitä.
  • tuntee tilastotieteen ja datatieteen peruskäsitteet sekä tärkeimmät aineistonhankinta-, mallinnus- ja analyysimenetelmät.
  • osaa soveltaa tilastotieteen ja datatieteen menetelmiä eri aineistotyypeille, arvioida menetelmien soveltuvuutta sekä saatujen tulosten luotettavuutta.
  • osaa käyttää tilastollisia ohjelmistoja ja raportoida yksinkertaisten tilastollisten analyysien tulokset.
  • kykenee hankkimaan kirjallisuudesta lisätietoa tilastotieteen ja datatieteen menetelmistä.
  • osaa muotoilla ja ratkaista tilastollisia ongelmia yhteistyössä ohjaajan ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa.
  • kykenee pienimuotoiseen tilastolliseen konsultointiin.
  • tiedostaa sekä tietoturvan että yksilön tietosuojan vaatimukset ja osaa toimia eettisten periaatteiden mukaisesti.
  • hahmottaa tietoaineistoista tehtävien johtopäätösten tärkeyden yhteiskunnassa ja tieteessä, ja ymmärtää johtopäätöksiin liittyvää epävarmuutta.
  • omaa valmiudet laajentaa ja syventää osaamistaan maisterivaiheen opinnoissa.

Rakenne

Valitse kaikki (128+ op)