Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa. Etnologian, antropologian ja kulttuuripolitiikan maisteriohjelma

Tutkintonimike:
Filosofian maisteri
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Ylempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
120 op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Historian ja etnologian laitos, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

KUMU-tutkinto-ohjelman maisteriopinnot tarjoavat syventävät tiedot sekä kulttuurista ja yhteiskunnasta että etnologiasta, antropologiasta ja kulttuuripolitiikasta. Opetus on organisoitu ja toteutettu opiskelijan tuleva osaaminen ja taidot huomioiden, ja kaikessa oppimisessa pyritään huomioimaan kulttuuriala kenttänä, tulevana työllistäjänä ja osaamisen kohteena.

Maisterintutkinnon suorittanut hallitsee etnologian, antropologian ja kulttuuripolitiikan keskeiset tiedolliset ja taidolliset sisällöt. Maisteri osaa tuottaa uutta tietoa ja toimia oma alan kehittäjänä kulttuurisesti ja kielellisesti moninaisissa ympäristöissä. Hän osaa ajatella kriittisesti, reflektoiden ja analyyttisesti, asettaa ja ratkaista tutkimuksellisia ongelmia sekä hankkia tietoa ja soveltaa sitä oman alan vaativissa työtehtävissä. Maisterintutkinto antaa monipuolisen kulttuuri- ja taidealan asiantuntijuuden, johon sisältyy kyky eettiseen toimijuuteen, projektityön ja viestinnän taidot sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot.

Maisteriopinnoissa rakennetaan kontakteja oman alan työelämäkenttään ja syvennetään tärkeitä työelämätaitoja. Opiskelijalle välittyy selkeä kuva työelämän rakenteista teoreettisesti. Opiskelija ymmärtää syvällisesti, millaista asiantuntijuutta ja käytännön taitoja tarvitaan monikulttuurisissa ympäristöissä sekä kulttuuri- ja taidealan työtehtävissä. Hän osaa viestiä erilaisissa ammatillisissa tehtävissä. Maisteriopinnoissa tehdään opiskelijalle urasuunnitelma (cv, portfolio) ja harjaannutetaan työnhaun taitoja. Opiskelija osaa sanoittaa omat taitonsa, työelämävalmiutensa ja kansainvälisyyskokemuksensa kehittymisen.

Opintojen aikataulut, laajuudet ja suoritusmuodot on rakennettu sujuvaa ja esteetöntä etenemistä tukeviksi. Maisterin tutkinnon suorittanut on valmis siirtymään työelämään tai tohtoriopintoihin.  

Osaamistavoitteet

Maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija

  • osaa reflektoida ja sanoittaa oman osaamisensa,
  • on harjoitellut työnhakua ja valmis siirtymään työelämään,
  • hallitsee etnologian, antropologian ja kulttuuripolitiikan keskeiset, teoreettiset keskustelut, on syventänyt asiantuntemustaan yhdellä tai useammalla erityisalueella ja osaa soveltaa niitä omassa tutkimuksessaan,
  • hallitsee monipuolisesti asiantuntijatehtävissä tarvittavat projektityön ja viestinnän taidot
  • hallitsee oman alansa tutkimuksen metodit, kykenee itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn, eettisesti kestävän tiedon tuottamiseen sekä itsenäiseen tiedonhakuun ja tieteelliseen ajatteluun,
  • osaa luoda uutta tietoa ja toimia globaalisti vastuullisena oman alansa kehittäjänä,
  • kykenee osallistumaan kulttuuria ja yhteiskuntaa koskevaan keskusteluun asiantuntevasti kommentoiden, vertaillen ja uusia näkökulmia kehittäen ja
  • tunnistaa oman osaamisensa, on omaksunut elinikäisen oppimisen ajatuksen sekä kykenee hyödyntämään tutkimustietoa käytännön työtehtävissä
  • osaa jäsentää omaa osaamistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa ja omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkintoon omalla alallaan.

Rakenne

Valitse kaikki (80+ op)