IMEMODKOK Ihmistieteiden metodit -moduuli (25–60 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Opinnoissa on valittavissa kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen sekä teoreettisen ja käsiteanalyysin tutkimuksen menetelmäopintoja. Opintojaksoilla perehdytään yhteiskuntatieteiden teoreettis-metodologisiin lähtökohtiin sekä empiirisen yhteiskuntatutkimuksen menetelmällisiin mahdollisuuksiin ja keskeisiin käytäntöihin. Monipuolisesta kurssitarjonnasta opiskelija voi koota 25-60 opintopisteen menetelmäopintojen temaattisen moduulin.

Osaamistavoitteet

Lyhyen 25 opintopisteen menetelmämoduulin suoritettuaan opiskelija saavuttaa kandidaatintutkielman sekä maisterintutkielman edellyttämän tutkimusmenetelmien hallinnan.

Laajan 60 opintopisteen menetelmämoduulin suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteellisen tiedonmuodostuksen periaatteet sekä omaa laaja-alaisen laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien hallinnan.

Rakenne

Valitse 25–60 op / 65 op