FILY4002 Informaation etiikka (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

- Johdatus informaation filosofiaan
- Keskeiset käsitteet: data, informaatio, tieto, teknologia
- Informaatio ja etiikan peruskäsitteistö
- Informaation ja informaatioteknologian tuottamisen sekä käyttämisen eettinen ulottuvuus yksilön ja yhteiskunnan kannalta
- Informaation saavutettavuus, saatavuus, avoimuus, laatu, varmuus, luotettavuus, omistusoikeus
- Sananvapaus/sensuuri, yksityisyys/julkisuus
- Ihmisen arvokkuus informaatioyhteiskunnassa
- Informaatio, etiikka ja tieteellinen tutkimus

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee tunnistamaan etiikan peruskäsitteistön valossa informaation tuottamiseen, käsittelyyn ja merkitykseen kytkeytyviä kysymyksiä yksilö- ja yhteisötasolla. Opiskelija kykenee käsittelemään kriittisesti tavanomaisia näkemyksiä koskien informaation etiikkaa. Opiskelija tuntee informaatioteknologian tutkimuksen eettiset periaatteet.

Oppimateriaalit

Videoluennot ja opettajan jakama kirjallinen materiaali.

Kirjallisuus

  • Quinn, M. 2015: Ethics for the Information Age. Pearson Education Limited. 978-1-292-06123-8 (n), 978-1-292-06190-0 (e-kirja)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Videoluennot ja opettajan osoittamat osiot kirjallisuudesta sekä opettajan jakama muu kirjallinen materiali suoritetaan oppimispäiväkirjalla.
Arviointiperusteet:
Oppimispäiväkirja on opettajan jakama strukturoitu tehtävämoniste, joka on kokonaisuudessaan suoritettava opintojakson läpäisemiseksi. Arvosana määräytyy tehtävien pisteytyksen pohjalta.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus