ETIMODKOK Etiikka-moduuli (15–30 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Temaattinen moduuli koostuu kahdesta pakollisesta opintojaksosta (EKTA2007 Hyvinvointi ja hyvä elämä ja FILA140 Filosofinen etiikka) ja valinnaisista erikoistumisjaksoista. Ydinjaksoissa tutustutaan erilaisiin käsityksiin inhimillisestä hyvinvoinnista, eettisen ja moraalisen ajattelun luonteeseen, arvoja ja normeja koskevan tiedon erityispiirteisiin, keskeisimpiin filosofisen etiikan ajatteluperinteisiin (hyveteoria, seurausetiikka ja velvollisuusetiikka), sekä keskeisimpiiin sisällöllisiin moraalisiin ajattelutapoihin (ihmisoikeudet, toimintavalmiudet, oikeudenmukaisuus, onnellisuus ja hyvinvointi). Erikoistumisjaksoilla paneudutaan syvällisemmin etiikan historiaan ja klassikoihin, teoreettisiin metaetiikan kysymyksiin tai johonkin soveltavan etiikan osa-alueeseen opiskelijan oman valinnan mukaan.

Etiikka-moduulin laajuus on 15-30 op. Huom. Etiikka-moduulin laajuus on vähintään 25 op siinä tapauksessa, jos moduuli tehdään edeltävinä opintoina elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuteen.

Osaamistavoitteet

Etiikan ydinopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee eettisen ajattelun erityislaadun ja osaa analysoida ja arvioida kriittisesti erilaisia inhimillisiä valintatilanteita ja omakohtaista hyvän elämän rakentamista. Opiskelija tietää, mitä erilaisten teorioiden mukaan tarkoitetaan ihmisoikeuksilla, oikeudenmukaisuudella ja hyvinvoinnilla. Opiskelija tuntee tärkeimmät eettisen ajattelun tyypit ja osaa suhteuttaa erilaisia toimintaratkaisuja eettisen ajattelun teoreettisiin malleihin omassa elämässään ja oman ammattialansa mukaisessa ympäristössä.

Rakenne

Valitse kaikki (15–30 op)