FILA406 Ympäristöetiikka (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Ympäristöetiikan lyhyt historia, keskeiset teoreettiset keskustelut (ympäristöarvot, sentrismit, eläinetiikka) ja ympäristöetiikan suhde käytännön ympäristö- ja eläinsuojelukysymyksiin (mm. ilmastonmuutos ja tuotantoeläimet).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ympäristöetiikan keskeisimmät kysymykset sekä niihin liittyvän peruskäsitteistön ja tunnistaa ympäristöetiikan merkityksen suhteessa muuhun ympäristötutkimukseen ja -politiikkaan.

Oppimateriaalit

Kontaktiopetuksen materiaalit ilmoitetaan opintojakson alussa.


Kirjatentissä suoritetaan KAKSI teosta seuraavista:

Hourdequin, M.: Environmental Ethics from Theory to Practice

Gardiner, S., S. Caney, D. Jamieson & H. Shue (eds.): Climate Ethics: Essential Readings (e-kirjana)

Oksanen, M.: Ympäristöetiikan perusteet

Aaltola, E. (toim.): Johdatus eläinfilosofiaan

Kirjallisuus

  • Hourdequin, M. 2015: Environmental ethics: from theory to practice. Bloomsbury Academic. 978-1-472-51098-3 (n), 978-1-47250-808-9 (s)
  • Gardiner, S., Caney, S., Jamieson, D. & Shue, H. (toim.) 2010: Climate Ethics: Essential Readings. Oxford University Press. 978-0-195-39961-5, 978-0-195-39962-2, 978-0-199-75058-0 (e-kirja)
  • Oksanen, M. 2012: Ympäristöetiikan perusteet. Gaudeamus. 978-952-495231-6 (n)
  • Aaltola, E. (toim.) 2013: Johdatus eläinfilosofiaan. Gaudeamus. 978-952-495282-8 (n)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Luennot ja niihin liittyvän opettajan määrittämän lukemiston tenttiminen.
Arviointiperusteet:
Vähintään 80% läsnäolo luennoilla. Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Kirjatentti.
Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus