FILA5001 Etiikan historia (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Opintojaksolla perehdytään yhteen etiikan historian erityiskysymykseen.

Kuvaus

Opintojaksolla käsitellään vuosittain teemaltaan vaihtuvaa kontaktiopetukseen valittua erityiskysymystä tai opiskelijan itse valitsemaa teemaan liittyvää kirjallisuutta omatoimisena työskentelynä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tarkemmin yhden etiikan historian erityiskysymyksen ja sitä kautta ymmärtää paremmin etiikan historiallista kontingenssia.

Lisätietoja

Opintojakso on luonteeltaan erikoistumiskurssi, joten se soveltuu kandidaatin tutkielmaa valmistelevaksi tai maisteritason valinnaiseksi kurssiksi.

Esitietojen kuvaus

Suositellut esitiedot:

FILA140 Filosofinen etiikka

FIL2013 Yhteiskuntafilosofia

Oppimateriaalit

Kontaktiopetuksen vuosittain vaihtuva oppimateriaali ilmoitetaan opetuksen yhteydessä. Omatoimisen työskentelyn kirjallisuus sovitaan erikseen vastuuopettajan kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
16-20h kontaktiopetusta tehtävineen.
Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä eettisiin kysymyksiin.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Essee.
Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä eettisiin kysymyksiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus