FILA5002 Etiikan klassikot (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Jaksolla perehdytään yhteen tai useampaan etiikan alan klassiseen teokseen nykytutkimusta apuna käkyttäen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nähdä eettisen ajattelun historiallisen kontingenssin ja klassikoiden merkityksen eettiselle ajattelulle, sekä tuntee tarkemmin joitain klassisia eettisen ajattelun malleja.

Esitietojen kuvaus

Suositellut esitiedot: FILA140 Filosofinen etiikka tai FILA2013 Yhteiskuntafilosofia

Oppimateriaalit

Sovitaan vastuuopettajan kanssa esimerkiksi yksi kohta seuraavista:

- Aristoteles: Nikomakhoksen etiikka

- Kaarakainen et al.: Stoalaisuus

- Grahn-Wilder, Malin (toim.): Skeptisismi. 

- Hobbes: Leviathan

- Locke: Tutkielma hallitusvallasta

- Kant: Käytännöllisen järjen kritiikki

- Mill: Utilitarismi

Kirjallisuus

  • Aristoteles. 2012: Nikomakhoksen etiikka. Gaudeamus. 978-952-495272-9 (n)
  • Grahn-Wilder, M. (toim.) 2016: Skeptisismi: epäilyn ja etsimisen filosofia. Gaudeamus. 978-952-495396-2 (n), 978-952-495921-6 (e-kirja)
  • Hobbes, T. 1982: Leviathan. Penguin Books 0-14-043195-0
  • Kaarakainen, T. ym. 2015: Stoalaisuus: tiedon, tunteiden ja hyvän elämän filosofia. Gaudeamus. 978-952-495-393-1 (n)
  • Kant, I. 2016: Käytännöllisen järjen kritiikki. Gaudeamus. 978-952-495-926-1, 978-952-495-401-3 (s)
  • Locke, J. 1995: Tutkielma hallitusvallasta. Gaudeamus. 951-662-640-8 (n), 978-951-662-640-9
  • Mill, J. 2000: Utilitarismi. Gaudeamus. 951-662-791-9 (n), 978-951-662-791-8 (n)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus ja kirjallinen tehtävä.
Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Kirjallinen tehtävä
Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus